Το Θησαυροφυλάκιο

Ο Θησαυρός (θησαυροφυλάκιο), όπου φυλασσόταν τα κινητά περιουσιακά στοιχεία της πόλης, ήλθε στο φως νοτίως του ναού της ηρωίδας Μεσσήνης στην περιοχή της Αγοράς.

Πρόκειται για έναν υπόγειο οικοδόμημα, κτισμένο με καλά πελεκημένους λιθοπλίνθους (αγκωνάρια), ερμητικά κλειστό, σκοτεινό και απόλυτα ασφαλές, μέσα στο οποίο φυλασσόταν το περίσσευμα από τους θησαυρούς της πόλης.