Το Ιεροθυσίο

Σε επαφή με το νότιο τοίχο του Βαλανείου βρίσκεται μεγάλο οικοδομικό σύνολο όπου τα νεώτερα ανασκαφικά δεδομένα οδηγούν στην άποψη ότι πρόκειται για το Ιεροθύσιο.

Ιεροθύτες ήταν αιρετοί αξιωματικοί της πόλης, υπεύθυνοι για τον εορτασμό των Ιθωμαίων και άλλων θρησκευτικών εκδηλώσεων, που αναφέρονται σε πολλές επιγραφές της Μεσσήνης.

Ιερόθυτα ήταν τα σφαγεία ζώων που θυσιάζονταν. Στις επίσημες θυσίες μοιράζονταν στους προσκυνητές από τους Ιεροθύτες και καταναλώνονταν επί τόπου.